Gwarancje ubezpieczeniowe to pisemne zobowiązanie Towarzystwa, tzw. gwaranta, do wypłaty na rzecz podmiotu (firmy, na rzecz której została wystawiona polisa) określonej sumy pieniężnej.